Náš cieľ

Strategickým zámerom spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o. je zabezpečovať výrobu, montáž a servis v zavedených činnostiach vo vysokej kvalite pre stále sa rozširujúci okruh zákazníkov. Manažment spoločnosti si uvedomuje, že realizácia týchto činností môže mať negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia, ktorý je potrebné minimalizovať. Popri tejto starostlivosti je základnou snahou vedenia spoločnosti vytvárať spoľahlivý systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pre dosiahnutie týchto zámerov spoločnosť UNIMONT – VMS, s.r.o. plánuje nasledovné:

  • neustále zvyšovať kvalitu našich produktov (výrobkov a služieb) s cieľom uspokojovania potrieb a požiadaviek zákazníkov
  • neustále znižovať reklamácie na naše produkty a v prípade reklamácii zabezpečiť ich neodkladné vyriešenie k spokojnosti zákazníka
  • s našimi zákazníkmi a dodávateľmi neustále udržiavať a rozvíjať partnerské vzťahy aj na základe dodržiavania zmluvne dohodnutých skutočností
  • vytvoriť a neustále zlepšovať podmienky pre našich zamestnancov, aby boli schopní plniť požadovanú kvalitu našich produktov
  • zvyšovanie kvalifikácie, environmentálneho povedomia a starostlivosti o BOZP zamestnancov vedúce ku kvalitnej produkcii, zodpovednému chovaniu k životnému prostrediu a starostlivosti o vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť svojich spolupracovníkov
  • prevenciou rizík a znečisťovania predchádzať možnostiam vzniku mimoriadnych situácii, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na životné prostredie alebo zdravie zamestnancov
  • realizovať svoje činnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi, regionálnymi a ostatnými požiadavkami na ochranu životného prostredia a zabezpečenie BOZP
  • riadenie prevádzky servisu a skladovanie chemických látok a prípravkov tak, zber a manipulácia s odpadom tak, aby dopady na životné prostredie boli pod kontrolou a čo najmenšie
  • vytvárať podmienky na udržiavanie, rozvíjanie a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva kvality a to v súlade s Príručkou integrovaného systému manažérstva kvality
  • každoročne stanovovať ciele k naplneniu tejto politiky – splnenie stanovených cieľových hodnôt kontrolovať v rámci pravidelného ročného prieskumu

Zabezpečenie týchto zámerov spoločnosť UNIMONT-VMS, s.r.o. podporí primeraným podielom investícií zo zisku, filozofiou partnerstva s dodávateľmi aj zákazníkmi.

S touto politikou je nutné oboznámiť všetkých zamestnancov a podávať ju vhodnou formou svojmu podnikateľskému okoliu.

 

Andrej Ihnát
Riaditeľ spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o.

Dlhé Klčovo 07. 06. 2010

tuv

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone+421 57 488 28 60

emailinfo@unimont-vms.sk