Etický kódex

Spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o. záleží na budovaní dobrého mena, preto sme sa od svojho založenia zaviazali vo svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať právne predpisy, kultúru etického správania a rešpektovať všeobecne uznávané zásady podnikania.

Prijatím Etického kódexu a jeho dodržiavaním vyjadrujeme našu snahu byť dôveryhodným obchodným partnerom, zodpovedným za svoje konanie.

Etický kódex nie je všeobecne záväzným právnym ani vnútorným predpisom spoločnosti, ale predstavuje súhrn etických noriem, princípov a požiadaviek, ktoré majú regulovať správanie spoločnosti UNIMONT – VMS ako celku a každého jej člena.

Základom dôvery a formovania firemnej kultúry je morálka a rešpekt. Všetci sa musíme snažiť uplatňovať rovnaký spôsob správania, aký očakávame od ostatných a zároveň preukazovať úctu zákazníkom, dodávateľom, spolupracovníkom, ako aj ďalším partnerom našej spoločnosti.

Našou víziou je byť spoločnosťou orientovanou na zákazníka, ktorej meno bude spájané s hodnotami ako čestnosť, spoľahlivosť, kvalita.

Naše firemné hodnoty: 

 • Sme hrdí na našu spoločnosť.

 • Naša práca je založená na profesionalite, čestnosti a rešpekte.

 • Trh si žiada kvalitu a odbornosť, ktorú vieme ponúknuť.

 • Zodpovednosť voči sebe a nášmu okoliu vyjadrujeme v integrite slov a činov.

 • Potreby zákazníka sú pre nás prvoradé.

 • Kreativita a inovácia je našim princípom.

 • Každý zamestnanec je súčasťou tímu.

 • Úcta k práci druhých nás posúva dopredu.

1. KOREKTNÉ JEDNANIE VO VZŤAHU K EXTERNÉMU PROSTREDIU

Chceme prispievať k budovaniu dobrých obchodných vzťahov a uspieť v transparentnom trhovom prostredí. Voči zákazníkom, dodávateľom a iným obchodným partnerom sa správame korektne a zodpovedne.

Naši zamestnanci sú povinní vyvarovať sa nekorektného správania, zneužitia dôverných alebo zatajovania dôležitých informácií.

Za neprípustné považujeme akékoľvek korupčné praktiky, pretože je to znakom nedostatku dôstojnosti, solidarity a prekážkou dobrého fungovania našej spoločnosti.

Obchodné vzťahy a obchodné operácie musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi, riadime sa opatreniami proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti.

Vo vzťahu k zákazníkom

 • pristupujeme profesionálne a čestne,
 • snažíme sa robiť maximum pre spokojnosť nášho zákazníka,

 • o našich výrobkoch a poskytovaných službách uvádzame len pravdivé a aktuálne informácie,

 • vyhýbame sa predaju nekvalitných výrobkov alebo poskytovaných služieb a klamlivej reklame,

 • ak vplyvom okolností nemôžeme splniť želanie zákazníka alebo dodržať dohodnuté požiadavky, vstupujeme do spoločného rokovania s cieľom nájsť obojstranne prijateľné riešenie,

 • pri získavaní zákazníka používame len legitímne obchodné metódy.

Vo vzťahu k obchodným partnerom

 • pri jednaní vystupujeme bez zatajovania relevantných informácií, nekalého správania alebo akejkoľvek formy manipulácie,

 • zaväzujeme sa vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých,

 • pri výbere obchodného partnera konáme v súlade s pravidlami obchodnej súťaže,

 • zaväzujeme sa dodržiavať dohodnuté zmluvné a finančné záväzky,

 • ak nemôžeme dodržať dohodnuté požiadavky, vstupujeme do rokovania s cieľom nájsť obojstranne prijateľné riešenie,

 • pre obchodných partnerov a ich zamestnancov, ktorí sa nachádzajú na pracoviskách alebo v priestoroch spoločnosti vytvárame bezpečné pracovné prostredie a zároveň od nich vyžadujeme dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné v našej spoločnosti.

Vo vzťahu ku konkurencii

 • rešpektujeme pravidlá konkurenčného boja, dodržiavame zákony a právne predpisy,

 • na trhu sa presadzujeme kvalitou našich výrobkov a ponúkaných služieb,

 • zaviazali sme sa nezneužívať svoje postavenie na trhu,

 • neuplatňujeme žiadnu formu nekalej súťaže,

 • nepokúšame sa nečestnými a nezákonnými spôsobmi získavať o konkurentoch dôverné informácie,

 • nepoškodzujeme dobré meno konkurenčných firiem.

Vo vzťahu k štátnym orgánom, regiónu a spoločnosti

 • snažíme sa o budovanie korektných vzťahov k štátu, orgánom štátnej správy a celej spoločnosti tým, že si plníme všetky povinnosti, ktoré nám vyplývajú z príslušných právnych predpisov,

 • rešpektujeme a dodržiavame všetky zákonné ustanovenia, konáme v súlade s platnou legislatívou,

 • dbáme o transparentnosť finančných transakcií,

 • včas poskytujeme úplné a pravdivé informácie,

 • spoločnosť podporuje svojou sponzorskou činnosťou športové a kultúrne aktivity.

 2. VZŤAHY V SPOLOČNOSTI

„Hodnota spoločnosti sa meria hodnotou ľudí, ktorí ju tvoria.“

Úspešná spoločnosť potrebuje okrem vízie, stratégie, kvalitných produktov a služieb predovšetkým kvalitné pracovné tímy zlo­žené zo schopných a motivovaných ľudí. 

Zamestnanci sú pre nás dôležití, preto sa snažíme na pracovisku vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery, úcty a rešpektu, bez ktorých nie je možné spolupracovať. Rovnako požadujeme, aby v tomto duchu pracoval aj každý náš zamestnanec.

Ako zamestnávateľ poskytujeme rovnosť príležitostí. Už pri výberovom procese konáme nezaujato a spravodlivo.

Dbáme o to, aby nový zamestnanec do nášho kolektívu „zapadol“, pretože stotožnenie sa s firemnou kultúrou je dôležité nielen pre jeho adaptáciu, ale následne aj jeho realizáciu v spoločnosti. To, ako sa zamestnanci so spoločnosťou identifikujú a cítia sa v nej, podporuje ich spokojnosť a pracovné výsledky.

Pri riešení problémov nechávame zamestnancom priestor k iniciatíve, prejaveniu svojich návrhov a názorov, ktorými môžu prispieť k zlepšeniu činnosti spoločnosti.

Diskriminácia a obťažovanie

Našim cieľom je predchádzať diskriminácii, ponižovaniu a obťažovaniu. Medzi zamestnancami je zakázaná akákoľvek forma diskriminácie na základe pohlavia, veku, zdravotného stavu a pod..

Rešpektujeme ľudskú dôstojnosť, za neprijateľné považujeme ponižovanie, zastrašovanie a sexuálne obťažovanie.

Na pracovisku presadzujeme toleranciu, vyhýbame sa ohováraniu a osočovaniu. Vzniknuté konflikty riešime vo vnútri spoločnosti a vyvíjame maximálne úsilie na ich vyriešenie,

Akékoľvek porušovanie pracovnej morálky alebo etických noriem spoločnosti je zamestnanec povinný nahlásiť svojmu priamemu nadriadenému.

Motivácia

Spoločnosť kladie dôraz na odborný a osobnostný rast svojich zamestnancov. Vytvárame podmienky pre rozvoj ich vedomostí, zručností, schopností, a zároveň od zamestnancov očakávame aktívne využívanie ponúkaných možností.

Spoločnosť sa zaväzuje uskutočňovať spravodlivú politiku odmeňovania, ktorá bude odrážať individuálne pracovné výsledky a aktivitu zamestnanca v nadväznosti na hospodárske výsledky spoločnosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V spoločnosti vytvárame bezpečné pracovné podmienky. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencia pred rizikami spôsobujúcimi vznik pracovných úrazov, chorôb a iných poškodení zdravia sú premietnuté do našich interných predpisov BOZP a PO. Zabezpečujeme pravidelné školenia, na ktorých sa zamestnanci oboznamujú s požiadavkami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Každý zamestnanec je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a dbá o to, aby nevystavoval ohrozeniu života a zdravia seba, svojich spolupracovníkov alebo iné osoby, a nespôsobil tak spoločnosti materiálne škody.

Pri práci je povinný používať osobné ochranné pracovné pomôcky. Na pracovisku a v ostatných priestoroch spoločnosti sa nesmie prechovávať ani požívať alkohol, omamné alebo psychotropné látky, ani nastúpiť do práce pod ich vplyvom. Zamestnanec nesmie počas pracovnej doby nabádať iných k ich užívaniu.

Ak sa na pracovisku vyskytnú nebezpečné pracovné podmienky alebo nežiadúce okolnosti, ktoré majú alebo by mohli mať za následok pracovný úraz, predstavujú ohrozenie života a zdravia zamestnancov, je potrebné to ihneď nahlásiť.

Ochrana dobrého mena a majetku spoločnosti

Zamestnanci svojím správaním, prejavom a výzorom na verejnosti reprezentujú nielen samých seba, ale aj spoločnosť, pre ktorú pracujú. Spoločnosť očakáva, že sa budú správať profesionálne, dbať o jej dobré meno, ochranu jej záujmov, materiálneho bohatstva a duševného vlastníctva.

Každý zamestnanec je povinný chrániť a efektívne využívať hmotný majetok spoločnosti, ako sú telefóny, počítačové vybavenie, elektronická pošta a snaží sa predchádzať jeho poškodeniu alebo strate. Jeho použitie na iné než pracovné účely musí byť v súlade s internými predpismi spoločnosti. Zamestnanec si majetok spoločnosti bez riadneho povolenia nepožičiava, neprivlastňuje, ani nikomu neprepožičiava.

Spoločnosť rovnako vyžaduje efektívne využívanie pracovného času, ktorý je nehmotným majetkom spoločnosti, je neprípustné jeho využívanie na riešenie súkromných záležitostí.

Konflikt záujmov

Pri konflikte záujmov ide o situáciu, kedy osobné aktivity, záujmy zamestnanca, jeho rodinných príslušníkov zasahujú do jeho pracovnej činnosti alebo efektívnej výkonnosti spoločnosti. Od zamestnancov požadujeme, aby sa správali etickým spôsobom a takémuto konaniu sa vyhýbali.

Za konflikt záujmov môže byť považované:

 • venovanie sa činnosti, ktorá konkuruje záujmom našej spoločnosti,

 • používanie informácií alebo majetku spoločnosti pre osobný prospech,

 • podnikanie alebo iný pracovný pomer ovplyvňujúci pracovný výkon zamestnanca.

Nakoľko nie je možné uviesť všetky situácie vytvárajúce aktuálny alebo potenciálny konflikt záujmov, každá konkrétna situácia sa vyhodnocuje samostatne. Je preto potrebné o tejto skutočnosti informovať svojho nadriadeného, ktorý v súlade s príslušnými postupmi informuje vedenie spoločnosti a to posúdi, či o konflikt záujmov ide alebo nie.

Dary a odmeny (dary, pozornosti, pohostenia a iné výhody)

Spoločnosť UNIMONT – VMS nezneužíva svoje postavenie na trhu. Pre všetkých svojich obchodných partnerov utvárame rovnaké podmienky. Svoje podnikateľské aktivity vykonávame poctivo a etickým spôsobom.

Od existujúcich, respektíve potencionálnych obchodných partnerov neprijímame dary alebo iné výhody, ktorých hodnota je vyššia ako pripúšťa obvyklá obchodná prax.

V súlade s princípmi našej spoločnosti poskytujeme len symbolické dary a pozornosti, ktoré nám pomáhajú budovať vzájomné obchodné vzťahy, a ako protihodnota nie je očakávané určité rozhodnutie alebo správanie.

Rovnako ani naši zamestnanci nesmú pri výkone svoje práce prijímať alebo poskytovať dary a pohostenia, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie spoločnosti alebo jej obchodného partnera. Ak zamestnanec zistí, že dar odporuje uvedeným pravidlám, dar vráti. Za žiadnych okolností nie sú prípustné dary v podobe peňažných ekvivalentov.

3. OCHRANA A DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

Ochrana dôverných informácií a mlčanlivosť

Pojem dôverné informácie zahŕňa všetky neverejné informácie, ktoré môžu byť využité konkurenciou, alebo ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť spoločnosť.

Kladieme dôraz na zabezpečenie a ochranu dôverných informácií našich zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov, ako aj obchodného tajomstva.

Od zamestnancov vyžadujeme zachovávanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, o ktorých sa v súvislosti s výkonom svoje práce dozvedeli. Zároveň ich musia chrániť proti zneužitiu, neoprávnenému poskytnutiu a používať ich len v súlade so zmluvnými dojednaniami a platnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov a súkromia

Rovnako zodpovedne pristupujeme aj k ochrane osobných údajov fyzických osôb, ktorými disponujeme. Osobné údaje získavame v zmysle platných právnych predpisov na ustanovený účel a po nevyhnutnú dobu.

Prístup k týmto údajom majú len oprávnené osoby. Tie sú povinné vyhýbať sa takému konaniu, ktoré by viedlo k ich zneužitiu alebo použitiu neoprávnenými osobami.

V spoločnosti je rešpektované právo zamestnancov na súkromie, a to najmä uplatňovaním všeobecne záväzných právnych predpisov.

Povinnosť zamestnancov chrániť dôverné informácie, osobné údaje a povinnosť mlčanlivosti trvá počas celej doby pracovného pomeru a aj po jeho skončení.

4. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Spoločnosti UNIMONT - VMS záleží na kvalite životného prostredia, preto sa vo svojom podnikaní usilujeme zabezpečiť rovnováhu medzi ekonomickými záujmami a požiadavkami na ochranu životného prostredia.

Zaviazali sme sa dodržiavať platné zákony, právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, interné environmentálne postupy a prijímame preventívne opatrenia znižujúce environmentálne riziká. Udržujeme a kontrolujeme svoje prevádzky tak, aby sa takémuto neprijateľnému riziku zabránilo.

Neprodukujeme látky, ktoré by mali za následok znečistenie podzemných alebo povrchových vôd, vhodnými opatreniami sa snažíme znižovať spotrebu energetických zdrojov, a rovnako zodpovedne pristupujeme k nakladaniu s odpadom.

Dodržiavanie všetkých platných predpisov na ochranu životného prostredia je povinnosťou každého nášho zamestnanca. Vzdelávaním v oblasti životného prostredia zvyšujeme ich povedomie.

Zamestnanec je povinný oboznámiť sa s nepriaznivými vplyvmi, ktoré má jeho práca na životné prostredie a vykonávať ju s ohľadom na stanovené pracovné postupy.

Ak sa zamestnanec dozvie o nejakom skutočnom alebo možnom škodlivom vplyve na životné prostredie spôsobenom prevádzkou spoločnosti, je povinný ihneď upozorniť príslušného nadriadeného zamestnanca, aby mohli byť včas prijaté nápravné opatrenia.

Kontaktné údaje

UNIMONT – VMS, s.r.o.
M. R. Štefánika 2630/214
093 01 Vranov nad Topľou

www.unimont-vms.sk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 57 488 28 60

tuv

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone+421 57 488 28 60

emailinfo@unimont-vms.sk