Slovenčina (Slovak)

Certifikáty a oprávnenia

Pôsobenie na trhu v oblasti zavedených činností v spoločnosti UNIMONT-VMS, rozširovanie jej pôsobnosti u stálych zákazníkov a rozširovanie okruhu o ďalších nových zákazníkov je predpokladom stability spoločnosti. Stabilita spoločnosti je najlepším predpokladom pre rozvoj materiálno - technickej úrovne a zabezpečovania vysokej kvalifikácie zamestnancov zo stabilizácie kádrov a poskytovania vzdelávacích aktivít a v neposlednom rade zabezpečovania všetkých oprávnených zmlúv za dojednaných podmienok zainteresovaných strán.


Ambíciou spoločnosti je jej zastabilizovanie na trhu poskytovaných služieb. Spoločnosť používa a má zavedené:

 • systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001
 • systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN ISO 45001
 • systém riadenia kvality procesu zvárania podľa STN EN ISO 3834-2
 • systém zhotovovania oceľových konštrukcií podľa EN 1090-2, triedy vyhotovenia EXC1, EXC2, EXC3
 • výroba tlakových nádob podľa EN13445 / EN 13480 / EN 12952 a smernice 2014/68/EU

Certifikáty:

9001 sk

ISO STN EN 9001:2016

14001 sk

STN EN ISO 14001:2016

STN ISO 45001:2019

STN ISO 45001:2019

3834 2 en 1

STN EN ISO 3834-2

1090 2 SK

EN 1090-2:2018

ped sk

EN13445 / EN 13480 / EN 12952, 2014/68/EU

Zvárači majú certifikáty - oprávnenia na zváranie podľa EN 287 a sú periodicky školení v určených intervaloch.

V našej spoločnosti používame nižšie uvedené spôsoby zvárania:

 • 311 - zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom (G),
 • 111 - ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (E),
 • 135 - oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (MAG),
 • 141 - oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (WIG, TIG).

Zároveň vykonávame nedeštruktívne skúšania zvarov podľa STN EN ISO 9712:2012:

 • skúšanie kapilárnymi metódami PT2
 • vizuálne kontroly VT2
 • skúšanie ultrazvukom UTT, UT2
 • skúšanie ultrazvukom RT2

Oprávnenia:

1

Oprávnenie na montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

2

Oprávnenie na montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení

4

Oprávnenie na montáž, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

5

Oprávnenie na montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

7

Oprávnenie na montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

8

Oprávnenie na výrobu zdvíhacích zariadení

 Pre svoju činnosť vlastní spoločnosť oprávnenia, a to:

 • na montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení,
 • na montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení,
 • na montáž, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,
 • na výrobu, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení.
 • Prepravný poriadok spoločnosti

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone yellow+421 57 488 28 60

email yellowinfo@unimont-vms.sk

tuv